POLICY FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi lägger yttersta vikt vid skyddet av dina personuppgifter. Därför har vi åtagit oss att behandla dina uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 av den 27 april 2016 (nedan kallad ”GDPR”).

Syftet med denna policy för skydd av personuppgifter (nedan kallad ”policy”) är att förklara för dig vilka personuppgifter vi samlar in om dig, hur vi behandlar dem och hur du kan hävda dina rättigheter.

Denna policy uppdaterades den 30 september 2021.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

SBM Life Science, som ligger på 60 Chemin des Mouilles, 69130 Écully, Frankrike och är registrerat i handels- och företagsregistret i Lyon under nummer 813 770 542, är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter som vi behandlar är de som du lämnar till oss genom att fylla i ett formulär via kontaktsidan på vår webbplats. När du fyller i det här formuläret är vissa av de begärda uppgifterna obligatoriska. De är markerade med en asterisk. Om du inte fyller i dessa uppgifter kan SBM inte behandla din begäran.

Vi samlar också in dina personuppgifter genom de kakor som finns på vår webbplats.

De personuppgifter som du kan lämna till oss omfattar därför följande kategorier: ditt kön, ditt namn, ditt efternamn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt födelsedatum och din yrkesverksamhet. Med hjälp av kakor kan vi samla in datum och tid för anslutningen, vilken sökmotor du använde och din IP-adress. Mer information om kakor finns i punkt 7 i denna policy.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar enbart dina personuppgifter i det enda syftet att besvara din förfrågan med all relevant information och dokumentation som du har begärt av oss eller av någon annan anledning som du har kontaktat oss för. Du kan se punkt 7 där vi förklarar varför vi använder kakor på vår webbplats.

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi har ett berättigat intresse av att ge dig alla svar och all information som krävs för din begäran om kontakt. När det gäller kakor behandlar vi dina personuppgifter efter ditt samtycke.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Våra informationssystem är skyddade mot obehörig åtkomst. Endast personer på våra interna avdelningar har tillgång till dina personuppgifter, baserat på personlig identifiering eller andra autentiseringsmetoder och endast om det är relevant för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

SBM har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förstörelse, förlust, ändring, obehörigt, olagligt eller oavsiktligt utlämnande, missbruk och skada. Vi har till exempel implementerat antivirusprogram, säkerhetskopiering etc.

Vem lämnas dina personuppgifter ut till?

Dina personuppgifter kan skickas till:

  • interna SBM-anställda som behöver dem, och det inom ramen för deras ansvarsområden.
  • tredjepartsorganisationer. När så är fallet ser vi till att de vidtar säkerhets- och lagringsåtgärder för personuppgifter och att de följer dataskyddslagarna på samma sätt som vi gör.
  • länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I sådana fall ser SBM till att den internationella överföringen av uppgifter har en adekvat nivå av skydd och säkerhet. De skyddsåtgärder som vi använder för att skydda dessa överföringar är bland annat gällande standardavtalsklausuler som validerats av Europeiska kommissionen.
  • Om dina personuppgifter överförs till en statlig myndighet informerar vi dig vid tidpunkten för överföringen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

SBM förbinder sig att endast behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att ge dig all den information och dokumentation som du behöver. När detta mål har uppnåtts kommer dina uppgifter att raderas.

Vad är SBM:s kakpolicy?

Under ditt besök på denna webbplats kan kakor och andra spårare installeras eller användas för att få tillgång till information som finns i din terminalutrustning.

Vad är en kaka?

En kaka är en bit information som laddas ner till din dator, din telefon eller någon annan enhet som du använder när du besöker en webbplats. Den innehåller flera uppgifter om dina preferenser och tidigare agerande.

Vilka kakor använder vi?

Vi använder obligatoriska kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Typ

Namn

Syfte

Lagringsperiod

Obligatoriskt

SAMTYCKE TILL KAKOR

Spara dina val för samtycke till kakor

395 dagar

 

Vi använder också kakor som gör det möjligt för oss att förbättra webbplatsens prestanda.

Typ

Namn

Syfte

Lagringsperiod

Statistik

_ga

Google Analytics är ett webbanalysverktyg från Google som gör det möjligt för ägare av webbplatser och program att bättre förstå användarnas beteende. Verktyget använder kakor för att samla in information och generera rapporter om trafik (antal besök, tid som läggs på webbplatsen, genomsnittligt antal sidor som visas, enhet och webbläsare som används, geografisk plats), trafikens ursprung (källor som leder till besök) och navigering (sidor som visas, åtgärder som vidtas).

390 dagar

Statistik

_gid

24 timmar

Statistik

_gat_UA-

390 dagar

 

Slutligen använder vi kakor i marknadsföringssyfte.

Typ

Namn

Syfte

Lagringsperiod

Marknadsföring

YSC

Sparar en identifierare för att föra statistik över YouTube-videor som användaren tittat på.

5 986 dagar.

Marknadsföring

test_cookie

Gör det möjligt att kontrollera om användarens webbläsare är kompatibel med kakor.

180 dagar

Marknadsföring

SAMTYCKE

Registrerar anonym statistik, exempelvis hur många gånger en video har visats och vilka inställningar som använts för att visa videon. Inga känsliga uppgifter samlas in om du inte loggar in på ditt Google-konto. I det fallet är dina val kopplade till ditt konto, till exempel om du klickar på “Gilla” på en video. 

5 986 dagar.

Marknadsföring

VISITOR_INFO1_LIVE

 

Försöker uppskatta användarnas bandbredd på sidor med inbäddade YouTube-videor.

180 dagar

 

När du besöker vår webbplats för första gången kommer du att bli ombedd att acceptera eller neka till användning av kakor. Kakor som är obligatoriska för att webbplatsen ska fungera korrekt kräver inte ditt samtycke. När det gäller de andra kakor sparas ditt godkännande eller ditt nekande i en teknisk kaka som lagras i din webbläsare.

Du kan ändra dig när som helst genom att klicka på knappen “Cookies” längst ner på sidan. Det nya valet kommer då att beaktas och ha företräde.

Vilka är dina rättigheter?

Vi har ett åtagande om att respektera dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till åtkomst

Du har rätt till åtkomst, vilket gör det möjligt för dig att få en bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas eller inte och annan ytterligare information. 

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, det vill säga att komplettera de av dina personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella.

Rätt till radering

Du har rätt till radering, vilket gör det möjligt för dig att begära att vi raderar dina personuppgifter på följande villkor:

  • Dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de syften för vilka vi har behandlat dem.
  • Du återkallar det samtycke som du tidigare gav oss till att behandla dina personuppgifter, förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för oss att fortsätta behandlingen.
  • Du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter för prospekteringsändamål.
  • Dina personuppgifter behandlas inte lagligt.
  • Dina personuppgifter måste raderas för att följa tillämplig lagstiftning.

Om inget av ovanstående villkor är uppfyllt kommer SBM inte att kunna svara positivt på din begäran. Det gäller om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi överför dina personuppgifter till dig eller att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter under vissa omständigheter.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ett sådant samtycke. SBM kommer då att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter utan att det påverkar eventuella tidigare åtgärder som du har samtyckt till.

Rätt att fastställa anvisningar efter din död

Du har rätt att fastställa särskilda anvisningar om lagring, radering och överföring av dina personuppgifter efter din död. Dessa instruktioner kommer endast att gälla för den behandling som utförs av oss och begränsas till den omfattningen.

Hur kan du hävda dina rättigheter?

För att hävda dina rättigheter kan du kontakta personuppgiftsansvarig via e-post på följande adress: privacy@sbm-company.com. Din begäran måste åtföljas av en kopia av din identitetshandling (identitetskort eller pass) som kommer att användas för att styrka din identitet och bevilja din begäran.

SBM förbehåller sig rätten att avvisa eventuellt missbruk av denna rättighet, särskilt om begäran är ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av att dess fortlöpande karaktär.

Om du efter att ha kontaktat oss anser att dina rättigheter inte har respekterats kan du lämna in ett klagomål till den behöriga nationella myndigheten i ditt land här.